28.05.2024. – Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/22), načelnik opštine Teslić raspisuje

Javni konkurs o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije
na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“

I Predmet prodaje

Opština Teslić vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ u Tesliću putem licitacije, a predmet prodaje je sljedeće gradsko građevinsko zemljište:

1) k.p. broj 1838/1 površine 2345 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad

2) k.p. broj 1838/2 površine 2233 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad

3) k.p. broj 1760/5 površine 792 m2, upisana u LN broj 1078 KO Teslić Grad

4) k.p. broj 1837/1 površine 7192 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad

5) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1838/3 površine 1430 m2 upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad, k.p. broj 1850/4 površine 701 m2 upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad i k.p. broj 1839/1 površine 252 m2 upisana u LN broj 6152 KO Teslić Grad

6) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1838/4 površine 1938 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad, k.p. broj 1848/2 površine 482 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad i k.p. broj 1839/2 površine 230 m2, upisana u LN broj 6152 KO Teslić Grad

7) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1847/11 površine 1134 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad, k.p. broj 1850/1 površine 1418 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad i k.p. broj 1839/5 povšine 65 m2, upisana u LN broj 6152 KO Teslić Grad

8) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1761/5 površine 2699 m2, k.p. broj 1759/6 površine 1589 m2 i k.p. broj 1760/6 površine 233 m2 upisane u LN broj 1078 KO Teslić Grad.

Licitacija se vrši po katastarskim parcelama, izuzev parcela pod brojem 5,6,7 i 8 gdje se licitacija vrši po građevinskim parcelama, što znači da onaj ponuđač koji izlicitira građevinsku parcelu pod brojem 5,6,7 ili 8 izlicitirao je i sve katastarske parcele koje ulaze u njen sastav.

Predmetne parcele nalaze se u obuhvatu Izmjene revizije i dopune Regulacionog plana „Komunalno – radne zone“ u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 20/21) i planirane su za izgranju poslovnih objekata.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:30 do 15:00 časova, kontakt telefon: 053/411-518.

Katastarske parcele kao i građevinske parcele koje su predmet prodaje mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon: 053/411-518.

Najčitanije