Resursi

Putna infrastruktura

S obzirom da je najbliža željeznička stanica (Doboj) udaljena 25 km  i najbliži aerodrom Mahovljani-Banja Luka 100 km, cestovni transport i saobraćaj su izuzetno značajni. Znаčаj putne mreže je još veći i zbog činjenice dа Opštinа zаuzimа veliku površinu te dа su  nаseljenа mjestа znаtno rаzuđenа po njenoj teritoriji.
Putnu mrežu čine magistralni put M-4, regionalni putevi Tedin Han-Bistričak (R-473) i Klupe-Šnjegotina (R-476), lokalni putevi, nekategorisani putevi, trotoari i pješačke staze.

Teslić leži na Magistralnom putu M-4 koji spaja Doboj i Banju Luku i predstavlja najznačajniju saobraćajnicu Opštine. Udaljen je od Doboja 25 km, a od Banje Luke 85 km. Ovaj put neposredno povezuje devet naseljenih mjesta opštine. Kroz opštinu Teslić prolaze i dva regionalna puta (R-473 i R 476). Ovi putevi povezuju 16 naseljenih mjesta u opštini Teslić. Postoji 10 pravaca lokalnih puteva  ukupne dužine 99 km. U periodu od 2010. do 2015.godine modernizovano je 26 km lokalnih puteva. Ukupna dužina lokalnih puteva koja je asfaltirana iznosi 76 km.

Komunikacije i sredstva informacija
Mreža fiksne i mobilne telefonije je dobro razvijena i pokriva skoro čitavu teritoriju opštine. Kablovske podzemne veze su postavljene na čitavom području. Teritoriju opštine Teslić pokrivaju telekom operateri M:TEL (70% pokrivenost teritorije sa najvećim brojem korisnika), HT Eronet i BH Telecom.
Na području opštine Teslić su prisutni TV, radio, internet i štampani mediji. Medijske TV kuće koje imaju svoje dopisnike iz Teslića su Radio televizija Republike Srpske (RTRS), Elta TV i Televizija K3. Radio “Studio M” sa sjedištem u Tesliću, novine Opštinske Uprave “Teslićke novosti”, te pet internet informativnih portala redovno prate dešavanja sa područja opštine Teslić.
Internet i televizija takođe imaju visok procenat pokrivenosti opštine koji se, pojavom novih pružaoca takvih usluga na tržištu,  ubrzano približava maksimalnom procentu od 100%.

Energetska infrastruktura

Godišnja potrošnja električne energije na području opštine Teslić iznosi cca. 85.000.000 kWh, i obuhvaćeno je 18.300 kupaca električne energije, od kojih se 17.000 odnosi na domaćinstva. Do sada je rekonstruisano i modernizovano cca. 45% ukupne dužine distributivne EE mreže opštine Teslić.  U periodu od 2010. do 2015.godine došlo je do povećanja godišnje potrošnje, broja kupaca električne energije (ukupno 800 više, od čega se 500 odnosi na domaćinstva) i 10% više EE mreže je rekonstruisano u posljednih pet godina.

Napajanje električnom energijom obezbijeđeno je putem dva 110 kV dalekovoda i to iz pravca Doboja i Stanara. Osim toga, na području opštine Teslić postoje i dva 10 kV dalekovoda sa MHE “Žiraja”, “Velika Jasenica” i “Žeželja” na području sela Blatnica.
Transformacija električne energije se vrši preko čvorne TS 110/35/10 kV u kojoj su instalirana dva transformatora 110/35 kV sa po 20 MVA snage, te dva transformatora 35/10 kV sa 8 MVA. Osim toga na udaljenijim dijelovima konzuma su instalirane tri TS 35/10 kV, kao i 246 TS 10/04 kV u vlasništvu Elektroprivrede Republike Srpske, 33 TS 10/04 kV i jedna TS 35/10 kV u vlasništvu kupaca električne energije. 

Komunalna infrastruktura

Vodovodnim i kanalizacionim sistemom na području opštine Teslić upravlja preduzeće komunalnih djelatnosti Rad a.d. Teslić. Osnovno izvorište vode koja se distribuira vodovodnim sistemom je rijeka Velika Usora, ukupna količina zahvaćene vode iznosi 1.179.000 m3 i ukupni kapacitet vodozahvata iznosi do 100 l/s (litara po sekundi). Proizvodnjа vode se vrši u postrojenju zа prečišćаvаnje (filter stаnicа) locirаnom oko 8 km od grаdа Teslićа u nаselju Studenci. Dužina distributivne mreže po vodozahvatu je povećana za 7 km u period od 2011. godine do 2014. godine (101 km u 2011.god. u odnosu na 108 km u 2014. god.). U periodu od 2011. do 2014. godine izgrađeno je 7,096 km vodovodne mreže i ukupan broj priključaka se povećao za 6,51% (8.629 priključaka u 2014. god. u odnosu na 8.101 priključaka u 2011. god.) Ukupni gubici vode u okviru vodovodne mreže su smanjeni za 39,85% u navedenom periodu.

Prikupljanje i odvoz otpada je organizovano kao redovna aktivnost za grad i sva prigradska naselja kao i za centre većih mjesnih zajednica (Pribinić, Čečava, Blatnica). U periodu od 2010. do 2015. godine KP Komunalac-Teslić je kontinuirano radio na proširenju teritorije obuhvaćene organizovanim odvozom otpada. Zahvaljući tome, pored prethodno navedenih, organizovanim odvozom otpada su obuhvaćene i sljedeće mjesne zajednice: Rajševa, Krivaja, Buletić, Žarkovina, Vrela, Gornji Ranković, Osivica, Ukrinica, Ružević, Gomjenica, Vlajići, Jasenova, Gusti Teslić, Barići, Jasenica, Mladikovine (dno), Bežlja i Slatina.

Kapaciteti KP Komunalac-Teslić, u proteklih pet godina, su povećani nabavkom jednog kamiona (ukupno 5), redovnom godišnjom nabavkom kontejnera (oko 10 kontejnera zapremine 1,1 m3 ), izgradnjom otvorenih garaža u krugu preduzeća i na prostoru gradske deponije. Također je proširen prostor u tijelu deponije. U pogledu načina i postupka sakupljanja, selekcije i odlaganja komunalnog otpada nije bilo značajnijih promjena u posljednih pet godina. Prikupljanje i odvoz se vrši na klasičan način bez odvajanja korisnog otpada. Deponovanje otpada se vrši na otvorenoj gradskoj deponiji Lučinac, udaljenoj 4 km od grada Teslića, gdje se dnevno deponuje cca. 100 m3 neselektivnog otpada.

Najznačajniji prirodni resursi opštine Teslić su:

 • šume;
 • poljoprivredno zemljište;
 • vodni potencijali, posebno ljekovite mineralne vode;
 • mineralne sirovine.

Šume su najznačajniji prirodni resurs opštine Teslić. Šumski potencijal opštine Teslić iznosi 5% u ukupnom šumskom potencijalu Republike Srpske, što je vrlo značajan postotak ako se uzme u ozbir da se na opštinu Teslić odnosi samo 3% teritorije i 3% stanovništva RS. Površina šumskog zemljišta u opštini Teslić, uključujući zemljište u državnom i privatnom vlasništvu, iznosi ukupno 57.912,94 ha, odnosno 68% ukupne površine opštine Teslić. Visoke šume s prirodnom obnovom zauzimaju 60,56% ukupne šumske površine.

Vodni resursi s kojima raspolaže opština Teslić su površinske vode, akumulacije podzemnih voda te izvorišta mineralnih i termalnih voda. Područjem opštine Teslić protiče 21 rijeka i ukupna dužina njihovih tokova iznosi 237 km. Rijeka Usora predstavlja najveći vodotok sa 50,3 km dužine rječnog toka. U Gomjeničkom jezeru (površina cca. 0,65 ha, ukupna količina vode cca. 20.000 m3) je zastupljena riba poput šarana i štuke koju ribolovci vještački naseljavaju.16Najznačajniji vodni resurs opštine Teslić su ljekovite mineralne vode (Banja Vrućica, Vlajići) na osnovu kojih se razvio  zdravstveni turizam sa Banjom Vrućicom kao izvanrednim privrednim potencijalom.

Poljoprivredno zemljište na području opštine Teslić zauzima 41.523 ha (uključujući ugare i neobrađene oranice), odnosno 49,08% od ukupne površine opštine. Od toga, 44,70% su oranice.Obradivo poljoprivredno zemljište i pašnjaci su pogodni za razvoj mnogih grana poljoprivrede poput ratarstva, voćarstva, povrtlarstva i stočarstva. Karakteristika poljoprivrednog zemljišta, u većini slučajeva, je usitnjenost parcela. Većina poljoprivrednih posjeda je veličine oko 3,5 ha sa parcelama manjim od 1 ha.17

Mineralne sirovine sa kojima raspolaže opština Teslić su magnezit, laporac, dolomit, granit i krečnjak. Kada je u pitanju isplativost eksploatisanja, najveće dokazane količine su pronađene u slučaju krečnjaka i granita “gabro”.

Opština Teslić je do 1992 god. ulazila u krug srednjerazvijenih privrednih sredina. Tome je prvenstveno doprinosila razvijena industrija (drvna, hemijska, metaloprerađivačka, industrija obuće i druge) te građevinarstvo, saobraćaj i trgovina.

Danas, prerađivačka industrija je jedna od najznačajnijih privrednih grana opštine Teslić. U okviru ove industrije na području opštine Teslić aktivno posluju 54 poslovna subjekta. Unutar prerađivačke djelatnosti prema ostvarenom ukupnom prihodu od prodaje i broju zaposlenih izdvajaju se:

 • Drvna industrija
 • Metaloprerađivačka industrija
 • Hemijska industrija
 • Tekstilna industrija
 • Industrija kože i obuće
 • Prehrambena industrija

Drvna industrija

Veliki šumski potencijal opštine Teslić je omogućio razvoj drvne industrije, kao jedne od najperspektivnijih privrednih djelatnosti opštine. Do 1992. godine ključni subjekt drvoprerađivačke industrije opštine, bio je nekadašnji konglomerat drvne industrije Borja Teslić, koja je upošljavala preko 1.500 radnika. Ovo preduzeće prošlo je kroz značajne probleme u procesu tranzicije, međutim specifična tehnička i poslovna znanja i iskustva, koja su razvijena u ovoj firmi, kao i značajni kapaciteti u radnoj snazi, poslužili su kao osnova za razvoj privatnog sektora u oblasti drvoprerađivačke industrije u kasnijem periodu.

Glavni proizvodi drvne industrije u Tesliću su rezana građa, elementi za namještajnu industriju, ploče od masivnog drveta i ostali slični poluproizvodi. U ovom sektoru na području opštine Teslić izdvajaju se 4 preduzeća na osnovu ostvarenog prihoda, broja zaposlenih i kapaciteta: Interlignum d.o.o., Elgrad d.o.o., Drvo-Commerce d.o.o. i Lignacon d.o.o. Karakteristike ova četiri preduzeća su da zajedno ostvaruju cca. 50 miliona prihoda od prodaje i upošljavaju preko 815 zaposlenih (93,14% od ukupno zaposlenih u drvnoj industriji).

Ostala preduzeća na području opštine Teslić koja posluju u oblasti drvne industrije ostvaruju prihod od prodaje ispod 2 miliona i zapošljavaju u prosjeku 5 radnika.

Ukupni prihod od prodaje u oblasti drvne industrije iznosi 64.122.393,00 KM u 2014.godini, odnosno 44,07% od ukupnog prihoda prerađivačke industrije. Od toga, 29.707.371,00 KM (20,41% od ukupnog prihoda prerađivačke industrije) se odnosi na prihod od izvoza roba i usluga.

Metaloprerađivačka industrija

Osnovna djelatnost preduzeća koja se bave metalopreradom na području opštine Teslić je proizvodnja metalnog namještaja i konstrukcija, obrada inoxa, željeza i drugih metala, proizvodnja čeličnih buradi i sličnih posuda od čelika, trgovina proizvoda i poluproizvoda crne i obojene metalurgije, remont, montaža i održavanje u procesnoj industriji, brodogradnji, energetskim objektima, te izrada i montaža svih vrsta konstrukcija i cjevovoda.

Značajnija preduzeća u ovoj industriji na području opštine Teslić su Metal d.o.o., Eurometal d.o.o., Saldatura d.o.o. i GIP 2 d.o.o.
Preduzeća koja imaju najveći broj zaposlenih su Metal (36 zaposlenih u 2014. godini) i GIP 2 (29 zaposlenih u 2014. godini). Saldatura i Eurometal u prosjeku imaju od 15 do 17 zaposlenih, dok ostala preduzeća u metaloprerađivačkoj industriji imaju od 1 do 8 zaposlenih.

Prihod od izvoza u ukupnom prihodu metaloprerađivačke industrije iznosi 82,28% (6.698.018 KM prihoda od izvoza u odnosu na 8.140.112 KM ukupnog prihoda metaloprerađivačke industrije) u 2014. godini. Učešće prihoda od izvoza metaloprerađivačke industrije u ukupnom prihodu prerađivačke industrije na području opštine Teslić iznosi 4,60%. Također od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji poslovni subjekti koji se bave metalopreradom upošljavaju 126 zaposlenih (5,45%).

Tekstilna industrija

Sektor prerade tekstila i kože bilježi značajan porast u posljednjih nekoliko godina i predstavlja sve značajniju industrijsku granu u Tesliću. Najznačajnije preduzeće u ovom sektoru je Dević-tekstil d.o.o. Teslić koje je osnovano 2001. godine, kao direktna strana investicija preduzeća Dević d.o.o. Zagreb. Dević proizvodi pamučno donje rublje vrhunske kvalitete, te posjeduje zaokružen proces proizvodnje, koji obuhvata pletenje pređe, doradu pletiva, krojenje, šivanje, izradu čipke, kontrolu kvaliteta i pakovanje gotovog proizvoda.

U odnosu na ukupan broj zaposlenih u prerađivačkoj industriji na tekstilnu industriju se odnosi 10,91%. Učešće prihoda tekstilne industrije na području opštine Teslić u ukupnom prihodu prerađivačke industrije je 10,89% u 2013. godini i 11,86% u 2014. godini. Također u ukupnom prihodu od izvoza prerađivačke industrije, tekstilna industrija učestvuje sa 2,54% u 2014. godini.

Industrija kože i obuće

Značajnija preduzeća u industriji kože i obuće na području opštine Teslić su Verdi d.o.o. (proizvodnja kožne obuće na principu lohn poslova i kožne galanterije), Škrebić Company d.o.o. (proizvodnja obuće) i Neno Company d.o.o. (proizvodnja tekstilne pozamanterije).

Učešće prihoda industrije kože i obuće u ukupnom prihodu prerađivačke industrije iznosi 5,65% u 2013. godini i 8,08% u 2014. godini.
Od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji u 2014. godini, industrija kože i obuće zapošljava 459 radnika (19,87% od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji) što je za 3,37% više u odnosu na 2013. godinu.

Vrijednost izvoza industrije kože i obuće se kreće od 5 do 10 miliona, i učešće prihoda od izvoza u ukupnom prihodu prerađivačke industrije iznosi 6,79%.

Hemijska industrija

Akcionarsko društvo HI Destilacija Teslić, osnovano 1896. godine, predstavlja najznačajnije preduzeće na području opštine Teslić u oblasti hemijske industrije. Djelatnost ovog preduzeća uključuje proizvodnju drvenog uglja i sirćetne kiseline, proizvodnju briketa od prašine drvenog uglja, te proizvodnju aromatizovanog, alkoholnog, vinskog i jabukovog sirćeta.

Učešće prihoda HI Destilacija u ukupnom prihodu prerađivačke industrije iznosi 10,88% u 2014. godini. HI Destilacija u 2014. godini upošljava 329 zaposlenih (14,24% od ukupno zaposlenih u prerađivačkoj industriji), što je za 7 zaposlenih više u odnosu na 2013. godinu. Preduzeće također bilježi i porast ukupnog prihoda za 10,48% u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu. Učešće prihoda od izvoza u ukupnom prihodu preduzeća HI Destilacija iznosi 58,75%, a učešće u ukupnom prihodu prerađivačke industrije iznosi 6,39%.

Prehrambena industrija

Značajnija preduzeća na području opštine Teslić koja se bave prehrambenom djelatnošću su mesna industrija Natura d.o.o. (Natura Vita) i pekara Unitas d.o.o.

Osnovna djelatnost preduzeća Natura Vita je prerada mesa i mesnih proizvoda, trajnih, polutrajnih i konzervisanih, kao što su kobasice, salame, hrenovke, naresci, gulaši, sušeni i dimljeni proizvodi i trajne kobasice. Preduzeće je osnovano 2001. godine, na području Blatnice koje je pogodno za razvoj proizvodnje hrane, stočarstva i raspolaže sa izuzetnim vodnim resursima. Natura Vita trenutno ima 103 zaposlenih, odnosno 10 zaposlenih više u odnosu na 2013. godinu i ostvareno je povećanje prihoda u 2014. godini za 27,25% u odnosu na 2013. godinu.

Preduzeće Unitas d.o.o. je osnovano 1999. godine. Pored primarne djelatnosti, proizvodnje pekarskih proizvoda, sekundarna djelatnost je proizvodnja papirne ambalaže i u 2014. godini imaju ukupno 29 zaposlenih. Ukupan ostvareni prihod preduzeća je u 2014. godini za 95,01% veći u odnosu na 2013. godinu.

Učešće prihoda prehrambene industrije u ukupnom prihodu prerađivačke industrije iznosi 11,88% u 2013. godini i 13,20% u 2014. godini, dok se na broj zaposlenih u prehrambenoj industriji odnosi samo 6,06% od ukupnog broja zaposlenih u prerađivačkoj industriji opštine Teslić u 2014. godini.

Proizvodnja prehrambene industrije opštine Teslić se skoro u potpunosti realizuje na domaćem tržištu tako i prihoda od izvoza nije bilo u 2014. godini, dok je u 2013. godini prihod od izvoza usluga iznosio samo 13.311,00 KM.

Geografski položaj, klima, raznovrsnosna topografija, očuvana prirodna bogatstva i resursi, kulturno – istorijske znamenitosti i duga turistička tradicija su omogućili razvoj turističke djelatnosti kao jedne od najperspektivnijih grana privrede na području opštine Teslić.

Opština Teslić raspolaže sa vrlo bogatom turističkom ponudom i prirodnim potencijalom za razvoj raznih vidova turizma poput banjsko – rekreacionog, planinskog, eko – turizma, seoskog, izletničkog, speleološkog, lovnog i ribolovnog turizma kao i vjerskog i kongresnog turizma.

Promocija, unapređenje, očuvanje i zaštita turističkih vrijednosti je jedan od preduslova za dugoročni razvoj i unapređenje turističke djelatnosti i aktivnosti JU Turističke organizacije opštine Teslić su usmjerene upravo ka tom cilju.

Turističke destinacije koje bilježe značajniju posjećenost na području opštine Teslić su:

Vrste turističkih objekata s kojima raspolaže opština Teslić su zdravstveno – turistički centar, sportsko – rekreacioni centar, objekti u etno stilu koji se mogu svrstati u seoska domaćinstva, sakralni objekti, speleološki objekti te planinarske staze i izletišta.

Smještajni kapaciteti na području opštine Teslić se ubrajaju među najveće na području Republike Srpske. ZTC Banja Vrućica raspolaže sa više od 1.000 ležaja, SRC Hajdučke vode sa više od 60 ležaja, Etno plaža Lane sa 15 ležaja, te ostali moteli, pansioni i privatni smještaji čine veliki kapacitet za prihvat turista.
Potencijali za proširenje turističkih kapaciteta se ogledaju u izgradnji dodatnog sportsko – rekreacionog centra Vučja planina, ulaganja u razvoj seoskog turizma, unapređenje speleološkog turizma opremanjem pećine u Očaušu te unapređenje vjerskog i manifestacionog turizma.

Banjski turizam- ZTC Banja Vrućica

U neposrednoj blizini grada Teslića, na nadmorskoj visini od 230 m, skladno uklopljena u predivno prirodno okruženje šuma i bujnog zelenila,sa izvorima termomineralnih voda jedinstvenih karakteristika koje ju čine pogodnom za liječenje i prevenciju raznih kardiovaskularnih i fizijatrijsko-reumatoloških oboljenja, nalazi se ZTC Banja Vrućica koja predstavlja najpoznatiji i najposjećeniji turistički lokalitet na teritoriji opštine Teslić. Sa četiri hotela ukupnog kapaciteta od 1000 ležaja, wellness centrom, kongresnim dvoranama opremljenim najsavremenijom opremom,terenima za tenis,košarku i fudbal,te uređenim parkovima i stazama za šetanje u ukupnoj dužini od 7 kilometara, kompleks Banje Vrućice prostire se na površini od 740.000 m², što ga čini najvećim turističkim kapacitetom u Bosni i Hercegovini.

banja vrucica

Voda se koristi za pijenje, banjanje u kadama, za hidroterapiju u Bazenu, za inhalaciju aerosola i CO2 se koristi za gasne kupke. Indikacije su : bolesnici sa infarktom srca, anginom pektoris, operacijama na krvnim sudovima, srčana kompenzovana oboljenja bez aritmija, povišen krvni pritisak, oboljenja perifernih arterijaskih krvnih sudova, stanja nakon povreda, reumatska oboljenja, operisane diskus hernije, pareze i paralize perifernih živaca, upale sluznice želuca, čir na želucu i dvanaestopalačnom crijevu, oboljenja žuči i jetre, šećerna bolest, bronhitis i giht.

Poljoprivredno zemljište

Prema podacima Republičke geodetske uprave na području opštine Teslić se poljoprivredno zemljište prostire na 29.182 ha (34,5 % ukupne površine).

Dominira zemljište u privatnoj svojini-25.958 ha ili 88,9 %, dok je u državnom vlasništvu 3.224 ha ili 11,1 %. Prema istom izvoru, po strukturi dominiraju oranice sa 68,4% (19.947 ha), a slijede pašnjaci (5324 ha), livade (2517 ha) i voćnjaci (1395 ha).

Većina poljoprivrednog zemljišta se nalazi u ruralnom dijelu, a u urbanom području je pod poljoprivrednim zemljištem ukupno 2.915 ha, ili oko 10% ukupnog poljoprivrednog zemljišta. Interesantno je da se većina zemljišta najviših bonitetnih klasa nalazi na urbanom području u dolinama Male i Velike Usore.

Dominantne proizvodnje su proizvodnja mlijeka oko 5000 muznih krava, ovčarstvo u proizvodnji ovčijeg sira i jagnjećeg mesa, svinjogojstvo proizvodnja mesa za potrebe lokalnog stanovništva i tržište, voćarstvo sa površinama u intenzivnoj proizvodnji jabuka 15 ha, šljiva 24 ha, malina 32 ha i lijeska 18 ha, te poslednjih godina i proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru i proizvodnja biološki ispravnog povrća te proizvodnja meda i ljekobilja.

Ukupno registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području opštine Teslićje oko 636 od kojih komrecijalnih 207 nekomercijalnih 427 gazdinstava.
Upravcu povećanja konkurentnosti poljoptivredne proizvodnje a u cilju racionalnog korišćenja raspoloživih resursa i sticanja dohotka na vlastitom imanju, preduzimaju se mjere:

 • povećanje nivoa investicija u poljoprivrednu proizvodnju na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima i davanje podsticaja tekućoj proizvodnji u određenim vrstama proizvodnje,
 • podrška preradi i marketingu poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina,
 • podrška organizacijama koje okupljaju poljoprivrednike (zadruge i udruženja),
 • iznalaženje povoljnijih izvora finansiranja poljoprivrede.

Naročita pažnja a kroz institucionalnu podršku se posvećuje edukaciji poljoprivrednih proizvođača o intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji i racionalnom korišćenju resursa i očuvanju životne sredine.

Na području opštine Teslić u oblasti školstva radi jedna predškolska ustanova, osam centralnih, 27 područnih osnovnih škola i dvije srednje škole od kojih je jedna Srednja mješovita škola “Jovan Dučić” u kojoj u prosjeku bude oko 800 učenika, a druga je Mješovita škola ”Nikola Tesla” sa prosjekom od oko 700 učenika.

Obrazovni profili u obe škole su: gimnazija, ekonomski, trgovački i ugostiteljsko-kulinarski tehničari sa četvorogodišnjim školovanjem i trogodišnjim školovanjem, mašinski tehničari, tehničari finalne obrade drveta, tehničari drumskog saobraćaja i tehničari elektronike, a u sistemu trogodišnje nastave sticana su znanja za zanimanje bravara, automehaničara, varilaca, instalatera, obrađivača metala rezanjem, stolara i električara.

U bližoj okolini se obrazuju i kadrovi u turizmu i hotelijerstvu, poljoprivredi i šumarstvu, uslužnim djelatnostima, ekonomiji i komercijali, tekstilnoj industriji, medicini, saobraćaju i građevini, te gimnazijalci, ukupno na godišnjoj razini oko xx učenika završava srednju školu.

Visokoobrazovani kadrovi (otprilike 150 završenih studenata godišnje iz Teslića, odn. oko 7500 s područja RS) stižu sa fakulteta iz šireg okruženja. Na fakultetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu obrazuju se kadrovi svih smjerova, a u bližoj okolini dostupni su kadrovi iz sektora saobraćaja, drvnoprerađivačke industrije, metalurgije, kemije, mašinci, i menadžeri proizvodnih tehnologija. Kvalitetni kadrovi nalaze se i u popratnim sektorima kao što je građevina, ekonomija, informacijske tehnologije, te u sektorima medicine, prava, umjetnosti i društvenih djelatnosti.

U okviru projekta „Tehnička akademija za obradu drveta i metala“ Teslić u MŠ „ Nikola Tesla“ vrše se obuke za sticanje prakse učenika formalnog obrazovanja tehničke škole i stručno usavršavanje radne snage u drvnom i mašinskom sektoru.

Obuke su održane za četiri zanimanja i to: dizajner mašinskih dijelova, dizajner namještaja, lakirer i varilac.Centar za obuku u drvnom i mašinskom sektoru obrazuje radnu snagu u sektorima drva i metala po zahtjevima investitora kroz subvencionirane programe kako bi se osigurala dostupnost obrazovanog kadra sa vještinama svjetske razine.

U krugu od 50 km dostupni su centri za neformalno obrazovanje i programe dokvalifikacije, prekvalifikacije i usavršavanje koji najbrže mogu odgovoriti na jednostavnije potrebe investitora.