Poreski sistem

Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

Porez na dohodak

U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.

Neoporezivi dio dohotka u Republici Srpskoj iznosi 500 KM (255 evra).

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dodatu vrijednost

U BiH, odnosno RS se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na na dodatnu vrijednost od 17%.

Stope doprinosa

Zbirna stopa doprinosa iznosi 32,8% na bruto platu, od čega se:

 • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%,
 • za zdravstveno osiguranje 12%,
 • za dječiju zaštitu 1,7% i
 • za osiguranje od nezaposlenosti 0.6%.

  Poreske stope u odnosu na zemlje u regionu

2020. godina

RS

FBIH

Srbija

Hrvatska

Crna Gora

Sjeverna Makedonija

Stopa poreza na dohodak

10%

10%

10%

15%

20%

24% na por.osnovicu do 360.000 kuna,

36% na dio por.osnovice koji prelazi 360.000 kuna

9% i

11% na iznos primanja iznad prosječne mjesečne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini

18% na poresku osnovicu preko 90.000 denara mjesečno,

10% na dio do 90.000 denara

Neoporezivi dio dohotka (u evrima)

255

153

129

513

0

123

Stopa poreza na dividendu

20%

12%

9%

10%

Stopa poreza na dobit

10%

10%

15%

12% (za prihode do 3.000.000 kuna) i

18% (za prihode koji su jednaki ili veći od 3.000.000,01 kuna)

9%

10%

Stopa PDV-a

17%

17%

20% i 10%

25%, 13%
i 5%

21%, 7% i 0%

18% i 5%

Zbirna stopa doprinosa na bruto platu

32,8%

41,5%

37,05%

36,5%

34,5%

27%

Poreski sistem u BiH/RS poznaje kategorije direktnih i indirketnih poreza.

Indirektni porezi

U indirektne poreze spadaju porez na dodanu vrijednost (PDV), akcize (posebni porezi koji se plaćaju na naftne derivate, duvan i duvanske prerađivine, bezalkoholna pića, alkohol, alkoholna pića i voćna prirodna rakija, pivo i vino, kafu), putarine, carine. Indirektni porezi su u nadležnosti BiH.

Zakoni iz oblasti indirektnog oporezivanja na nivou BiH:

Direktni porezi

Direktni porezi se nalaze u isključivoj nadležnosti entiteta i Brčko Distrikta

U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%

Svi stranci sa stalnim prebivalištem u Republici Srpskoj su dužni platiti porez na dohodak na prihode ostvarene u kalendarskoj godini na teritoriji Republike Srpske. Jednako tako, svi stranci koje ne borave stalno u RS, ali koji zarađuju dohodak u RS smatraju se poreskim obveznicima.

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dobit prilagođen je standardima EU. Strana pravna lica su obveznici poreza na dobit:

 • ako obavljaju djelatnost i imaju stalno mjesto poslovanja u Republici Srpskoj za dobit koja se odnosi na to stalno mjesto poslovanja
 • ako ostvaruje prihod od nepokretne imovine koja se nalazi u Republici Srpskoj za dobit koja se odnosi na tu nepokretnu imovinu

Oporezivanje stranih pravnih lica detaljnije je propisano članovima 40. do 43. Zakona o porezu na dobit.

Zakoni iz oblasti:

Porez na nepokretnost

Zakonom o porezu na nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, br. 91/15) propisano je da se porez na nepokretnosti plaća po stopi do 0,20%. Izuzetno, poreska stopa za nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi do 0,10%. U ovom slučaju, pod nepokretnostima se podrazumijevaju objekti za proizvodnju i objekti za skladištenje sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda, ukoliko čine zaokruženu cjelinu.

Skupštine opština i gradova dužne su donijeti odluku o visini stope poreza na nepokretnost na svom području, do 31. januara za tekuću godinu.

U slučaju obavljanja deficitarne proizvodno-zanatske djelatnosti, poreski obveznik može biti oslobođen obaveze, o čemu posebnu odluku donosi skupština opštine, odnosno grada. Od plaćanja poreza na nepokretnosti, između ostalog, oslobođeni su: obrađeno poljoprivredno zemljište i nepokretnosti koje služe za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju.

Zakoni iz oblasti:

Podsticaji i poreske olakšice

Program podrške zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa koji se provodi putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Svi poslodavci koji su zaposlili radnike u protekloj godini imaće mogućnost da im se porezi i doprinosi vrate. Javni poziv po ovom programu raspisuje sa za svaku godinu pojedinačno i dostupan je na portalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 58/19) omogućava poreskom obvezniku koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 60/15, 66/18), predviđa određene pogodnosti odnosno povlastice za godišnji dohodak za kvalifikovanog investitora (članovi 42 – 50).

Doprinosi

Zbirna stopa doprinosa iznosi 32,8% na bruto platu, od čega će se:

 • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvajati 18,5%,
 • za zdravstveno osiguranje 12%,
 • za dječiju zaštitu 1,7% i
 • za osiguranje od nezaposlenosti 0.6%.

Zakoni iz oblasti:

Ostale takse i naknade

Ostale takse i naknade se plaćaju na osnovu zakona:

U Republici Srpskoj u svim opštinama, zasebno Odlukom skupština opštine utvrđuju se obaveze po osnovu komunalnih taksa.