Privredni savjet

Šta je privredni savjet?

Privredni savjet je mješovito tijelo sastavljeno od predstavnika privatnog sektora (vlasnika i izvršnih direktora lokalnih malih, srednjih i velikih preduzeća), javnog sektora (opštinske uprave i drugih nadležnih institucija na lokalnom nivou) i organizacija civilnog društva.

Slika sa prvog sastanka Privrednog savjeta opštine Teslić

Prvi sastanak Privrednog savjeta opštine Teslić

Osnovna funkcija privrednog savjeta jeste jačanje javno-privatnog dijaloga (JPD) a sve u cilju stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta na prostoru opštine.

JPD predstavlja svaki oblik interakcije između javnog i privatnog sektora sa krajnjim ciljem uključivanja privatnog sektora u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i jedan je od ključnih preduslova za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i celokupan održivi razvoj opštine Teslić. Uspostavljanje i vođenje JPD-a predstavlja sastavni deo funkcionisanja lokalne samouprave. U cilju uspostavljanja što kvalitetnijeg dijaloga, opština je osnovala Privredni savjet. Odluka o osnivanju Privrednog savjeta opštine Teslić usvojena je od strane Skupštine opštine Teslić na sjednici održanoj 27.12.2013. godine („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 14/13).

Odluka o osnivanju Privrednog savjeta

Rješenje o imenovanju članova privrednog savjeta opštine Teslić

Rješenje o imenovanju članova drugog saziva privrednog savjeta opštine Teslić (2018-2022 god.)

Rješenje o imenovanju članova trećeg saziva privrednog savjeta opštine Teslić (2022-2026 god.)

Poslovnik o radu Privrednog savjeta opštine Teslić

Uloga privrednog savjeta

  • Redovno međusobno informisanje javnog i privatnog sektora
  • Razmatranje značajnih razvojnih pitanja i pitanja unapređenja poslovnog okruženja
  • Predlaganje mjera za razvoj zajednice i unapređenje opštinske poslovne klime
  • Diskusija o prijedlozima privatnog sektora koje su usmjerene na razvojna pitanja od značaja za lokalnu zajednicu
  • Diskusija o mjerama i inicijativama koje se tiču privrednog sektora sa viših nivoa vlasti
  • Razmatranje inicijativa za partnerske projekte i učešće u njihovoj implementaciji

Struktura privrednog savjeta

Struktura Privrednog savjeta se sastoji od 14 predstavnika iz privatnog sektora i 4 predstavnika iz javnog sektora. Predstavnike privatnog sektora imenuje Načelnik opštine.

Trenutni predstavnici privrede u Privrednom savjetu opštine Teslić su:

Predstavnici javnog sektora se biraju automatizmom po funkcijama:

Za sve dodatne informacije o Privrednom savjetu kontaktirajte Tehnički sekretarijat Privrednog savjeta opštine Teslić:
Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije

Karađorđeva 18 – 74270 Teslić

Tel: 053/411-552
e-mail: razvoj@opstinateslic.com