Lokalna uprava

Opština Teslić je osnovna teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj građani, neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika, učestvuju u ostvarivanju zajedničkih interesa i u kojoj organi opštine u granicama zakona upravljaju javnim poslovima iz samostalne nadležnosti opštine i izvršavaju poslove državne uprave koji su na njih zakonom preneseni.

Organi opštine su: Skupština opštine, kao organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine i Načelnik opštine, kao nosilac izvršne vlasti.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, određenih Zakonom o lokalnoj samoupravi kao i Statutom opštine Teslić, Načelnik opštine je, Odlukom o osnivanju administrativne službe opštine Teslić, osnovao Administrativnu službu koju čini 7 odjeljenja:

Odjelјenje za opštu upravu sa službom za pravnu pomoć,

Odjelјenje za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom,

Odjelјenje za prostorno uređenje,

Odjelјenje za privredu i poljoprivredu,

Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove,

Odjelјenje za boračko-invalidsku zaštitu,

Odjelјenje za finansije.

Odjeljenje za društvene djelatnosti

U Administrativnoj službi opštine Teslić je formiran Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije koji se nalazi u okviru Odjeljenja za privredu i poljoprivredu a čiji je zadatak, između ostalog i da učestvuje u pripremi strategije razvoja opštine, definisanju i ostvarivanju politike lokalnog i regionalnog razvoja.

Službe:

Kabinet načelnika,

Služba za javne nabavke,

Služba za zajedničke poslove.

Služba civilne zaštite.

Teritorijalna vatrogasna jedinica opštine Teslić organizuje se kao samostalna organizaciona jedinica u sastavu Opštinske administrativne službe.

Komunikacija sa građanima i Šalter sala

U Opštini Teslić je izgrađena šalter sala u okviru projekta GAP-a, počela je sa radom u novembru 2006-te godine. Time su brojni problemi prevaziđeni, omogućeno efikasnije obavljanje usluga građanima.

Otvaranjem šalter sale u mnogome je olakšan pristup građanima da ostvare svoja prava, jer sada građani dobiju sve potrebne informacije na jednom mjestu. Skraćen je postupak primanja i izdavanja dokumenata tako da je uprava postala efikasnija i brža a građani zadovoljniji. Zbog uvođenja elektronskog sistema praćenja dokumenata u svakom trenutku se zna u kojoj je fazi rješavanja i kod koga je na obradi i koji je rok završetka predmeta.

Opština Teslić se i dalje zalaže da bude moderan i profesionalan partner građanima i svim ostalim partnerima.Sve što se dešava i što se radi na opštinskom nivou može se naći na modernoj web-stranici opštine: http://www.opstinateslic.com.

Pomenuta Web stranica je postala često sredstvo komunikacije sa građanima i učinjeno je puno na njenom osavremenjavanju, njenoj ažurnosti i njenoj ukupnoj servisnosti ( od on-line informacija do mogućnosti da građani mogu putem nje ući u putanju kretanja njihovog zahtjeva , odnosno slanja zahtjeva do dobijanja rješenja ili odgovora itd) čime je sveukupni nivo komunikacije sa građanima podignut uveliko.