25.09.2023. – Svrha provedbe ovog Javnog Poziva je pružanje podrške za najmanje 14 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 7 MSP za provođenje detaljnih energijskih audita i 2 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom. Prihvatljivi podnosioci prijava za podršku mogu biti MSP koja su registrovana najmanje dvije godine prije objave ovog Javnog poziva, a koja imaju do 250 uposlenika.

Za sufinansiranje će se odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima:

  • Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energijska efikasnost, energijska efikasnost objekta, će se subvencionirati iznosom do 10 % od ukupne investicije (maksimalan iznos subvencije je BAM 40,000) kroz subvencioniranje kamate kredita – najmanje 14 malih i srednjih preduzeća
  • Podrška uvođenju sistema upravljanja energijom EN ISO 50001 / EN 16001, će se subvencionirati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvođenja sistema upravljanja energijom – najmanje 2 mala i srednja preduzeća
  • Izrada energijskog audita će se subvencionirati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000,00 BAM – za 7 malih i srednjih preduzeća

Kako bi ispunio uvjete za subvenciju kamatne stope, MSP (podnosilac prijave) mora osigurati sljedeće:

  • Odobrena projektna dokumentacija od strane kreditne institucije (komercijalne banke, međunarodne finansijske institucije, itd.), kao efikasna u smanjenju utjecaja na okoliš kroz provedbu mjere energijske efikasnosti/obnovljive energije.
  • Nakon podnošenja prijedloga projekta, evaluacije i odobrenja, predloženi projekt mora biti izveden i pušten u rad nakon čega će se vršiti isplata subvencije.

Svi zainteresovani podnosioci prijava se savjetuju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi, u skladu sa ovim javnim pozivom, te da iste dostave na JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com u formi priloga e-mail-u ili putem Google Drive ili WeTransfer linka, sa naznakom “Prijava za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta“. Svaki dokument koji se dostavlja mora biti sačuvan kao poseban elektronski dokument sa odgovarajućim nazivom (pratiti instrukcije date u Prilogu 3).

Prijave se mogu podnijeti do 23.10. 2023. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti na adresu JavniPoziv@undp.onmicrosoft.com sa naznakom “Upit za prijavu za učešće na javnom pozivu MSP u sklopu GED projekta” u periodu od 22.09.2023. do 12.10.2023. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka se neće odgovarati.

Preuzeto sa https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=98018

Najčitanije